Regulamin

Regulamin Wypożyczalni Aut MotoPegaz - plik .PDF do pobrania


Regulamin Wypożyczalni Aut MotoPegaz

§ Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin wypożyczalni samochodów MotoPegaz (zwany dalej „Regulaminem”) określa szczegółowe warunki umów wynajmu samochodów zawieranych przez MotoPegaz w ramach Wypożyczalni Samochodów.

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy, której obowiązkowymi załącznikami jest Protokół Zdawczy – Odbiorczy(załącznik nr1) auta oraz Cennik Usług i Opłat Dodatkowych (załącznik nr2).

3. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu, o treści stosunku umownego rozstrzyga treść umowy.

4. Okres najmu rozpoczyna się od daty przekazania pojazdu, wskazanej w Protokole przekazania pojazdu.

5. W przewidzianych Regulaminem przypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.

6. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 

§ Strony

7. Stronami umowy najmu samochodu jest:

a) Wynajmujący – MotoPegaz

b) Najemca – osoba fizyczna lub osoba prawna

8. Najemcą samochodu może być osoba fizyczna, która ukończyła minimum 21 lat, posiadająca ważny dowód osobisty ( a w przypadku cudzoziemca – ważny paszport) oraz prawo jazdy honorowane na terytorium RP przez okres minimum 12 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy najmu. Najemcą może być także osoba prawna, jeśli jest reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą powyższe kryteria.

9. Wymogi wskazane w punkcie 8 obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu.

Wynajmujący jest uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu w razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę wymogów wskazanych we wskazanym punkcie.

10. Osobą uprawnioną do kierowania samochodem może być wyłącznie osoba spełniająca kryteria określone w punkcie 8 niniejszego Regulaminu.

11. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

Samochód nie może być także oddany przez Najemcę osobie niewymienionej w umowie najmu, jako kierujący pojazdem.

12. Udzielenie przez Wynajmującego innej osobie niż Najemca upoważnienia do prowadzenia pojazdu może nastąpić po okazaniu Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie przez tą osobę kryteriów przewidzianych w punkcie 8 niniejszego Regulaminu. Udzielenie upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje w formie pisemnej zgody bez wymogu zawarcia aneksu do umowy najmu. Postanowienia punktu 11 stosuje się odpowiednio.

13. Ilekroć w umowie najmu i w Regulaminie jest mowa o obowiązkach Najemcy związanych z eksploatacją samochodu, obowiązki te obciążają także osobę kierującą pojazdem w danym momencie.

 

§ Zawarcie umowy

14. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Wynajmującego i Najemcę formularza „Umowy najmu samochodu”.

15. Warunkiem zawarcia umowy przez Wynajmującego jest:

a) wypełnienie formularza umowy najmu oraz akceptacja przez Najemcę regulaminu wynajmu pojazdów obowiązujących w Wypożyczalni;

b) spełnienie przez Najemcę warunków przewidzianych w punkcie 8 Regulaminu.

16. Najkrótszy okres wynajmu samochodu osobowego na doby wynosi 24 godziny. Przekroczenie czasu trwania wynajmu ponad pełną dobę, powyżej 60 minut może powodować zwiększenie odpłatności o całą następną dobę.

17. W przypadku niemożności dostarczenia samochodu przez Wynajmującego Najemcy w terminie wskazanym w umowie, Wynajmujący zapewni Najemcy inny samochód podobnej klasy lub zwróci Najemcy opłatę za wynajem i kaucję.

18. W przypadku unieruchomienia pojazdu nienaruszającego postanowień niniejszego Regulaminu (awaria, kolizja nie z winy Najemcy), Wynajmujący zapewni Najemcy pojazd zastępczy możliwie najbliższy klasą uszkodzonemu lub zwróci Najemcy opłatę za niewykorzystany okres wynajmu i kaucję.

19. Odbioru samochodu powinien Najemca dokonać osobiście. Dopuszcza się możliwość wykonania odbioru pojazdu przez osobę upoważnioną przez Najemcę pisemnie spełniającą wymogi punktu 8 Regulaminu. W chwili odbioru samochodu Najemca ma obowiązek posiadać:

a) ważny dowód osobisty lub ważny paszport,

b) ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy.

20. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę wymogów przewidzianych w punkcie 8 niniejszego Regulaminu, Wynajmujący jest uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu. Wpłacona przez Najemcę zaliczka w takim przypadku nie podlega zwrotowi.

21. W razie nie dokonania przez Najemcę odbioru samochodu w uzgodnionym przez strony terminie do 6 godzin od wyznaczonej daty odbioru, poczytuje się, że umowa najmu uległa rozwiązaniu. Zaliczka wpłacona przez Najemcę nie podlega zwrotowi.

22. Najemca (w przypadku rezerwacji) może odstąpić od umowy najmu pod warunkiem złożenia oświadczenia w siedzibie Wypożyczalni przed uzgodnioną przez strony datą i godziną wydania zamówionego samochodu. Wpłacona przez Najemcę zaliczka w takim przypadku nie podlega zwrotowi.

 

§ Obowiązki Najemcy i zasady użytkowania samochodu

23. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:

a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, umowa najmu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane);

b) przestrzegania obowiązujących przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego;

c) zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, pozostawianie samochodu w bezpiecznym miejscu);

d) wykonywania własnym kosztem i staraniem niedoborów wynikających z bieżącej eksploatacji lub normalnego zużycia (sprawdzanie i uzupełnianie poziomu płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych);

e) stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu;

f) utrzymywania samochodu w należytej czystości.

24. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP bez pisemnego zezwolenia od Wynajmującego jest bezwzględnie zakazane.

25. Zabrania się:

a) holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów wynajmowanym samochodem;

b) przekraczania dopuszczalnej ładowności;

c) dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem;

d) palenia tytoniu w samochodzie;

e) prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji działających podobnie, zakazanych w polskim prawie;

f) przewożenia zwierząt bez specjalnego pojemnika;

g) przewożenia substancji i rzeczy, które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie samochodu i narazić Wynajmującego na stratę korzyści z wynajmu unieruchomionego pojazdu;

h) używania samochodu w wyścigach, rajdach, zawodach, lub w sposób niezgodny z prawem;

i) używania samochodu do nauki jazdy;

j) wykonywania zarobkowego przewozu osób lub rzeczy, chyba, że Wynajmujący wyrazi na to zgodę podpisując z Najemcą stosowny Aneks do Umowy Wynajmu;

k) używania samochodu przy ekstremalnych parametrach technicznych (maksymalne przyspieszenie) w sposób powodujący przyspieszone zużywanie się lub uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu, opon i układu hamulcowego;

l) oklejania pojazdów materiałami reklamowymi lub informacyjnymi.

26. W przypadku naruszenia postanowień ppkt. a) - l) punktu 25 niniejszego Regulaminu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku.

W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt. c) powyższego punktu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcę kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się odszkodowania za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

 

§ Opłaty

27. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad czas wynikający z umowy nie powoduje odpłatności za kolejną dobę wynajmu.

28. Opłata za wynajem krótkoterminowy naliczana jest i pobierana z góry wg cennika obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu.

29. W przypadku wynajmu długoterminowego (powyżej 30 dni) opłata za wynajem pobierana jest z góry za każdy kolejny rozpoczynający się miesiąc na podstawie wystawionej faktury lub informacji pisemnej wysłanej przez Wynajmującego także pocztą elektroniczną na podany przez Najemcę adres e-mail.

30. Płatność powinna nastąpić przed wydaniem auta w siedzibie Wynajmującego gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego.

31. W przypadku firm istnieje możliwość zapłaty za wynajem w terminie do 7 dni, jeśli zostało to zapisane w Umowie Najmu.

32. Kaucja zabezpieczająca umowę najmu płatna jest przed wydaniem auta (gotówka lub przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, na co najmniej dzień przed planowanym wydaniem auta)

33. Kaucja zwracana jest Najemcy gotówką lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę z terminie do 7 dni od dnia zwrotu samochodu.

34. W przypadku konieczności potracenia z kaucji opłat wynikających z kar umownych lub kosztów napraw pojazdu, kaucja pozostaje do dyspozycji Wynajmującego do dnia zakończenia napraw w samochodzie i od tego dnia biegnie do 7 dni termin na zwrot kaucji Najemcy.

 

§ Zakończenie umowy, zwrot lub wymiana pojazdu

35. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić samochód do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca, w określonym przez nich terminie.

36. Okres najmu może zostać przedłużony za zgodą Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 6 godziny przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie okresu najmu o jedną dobę wymaga uzgodnienia telefonicznie.

37. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenie samochodu w ciągu 6 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest, jako przywłaszczenie samochodu, o czym Wynajmujący powiadomi organy ścigania, oraz będzie podstawą dla Wynajmującego do:

a) obciążenia Najemcy karą umowną przewidzianą w Cenniku;

b) obciążenia Najemcy wszelkimi stratami i ujemnymi skutkami, jakie wynikną dla Wynajmującego z tytułu takiego naruszenia Regulaminu;

c) naliczenia odpłatności za okres samowolnego przedłużenia wg Cennika.

38. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej w siedzibie Wynajmującego lub pocztą elektroniczną. Okres wypowiedzenia, po upływie, którego następuje rozwiązanie umowy najmu wynosi 12 godzin.

39. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia określonego w punkcie 38 niniejszego Regulaminu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do w/w ustalonego między stronami miejsca.

40. W przypadku, gdy Najemca odda pojazd przed terminem uwzględnionym w umowie najmu, Wynajmujący zwraca Najemcy kaucję.

Kwota za niewykorzystany okres najmu nie podlega zwrotowi.

41. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.

42. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa uzupełnione przez Wynajmującego, Najemca uiszcza opłatę wg Cennika.

43. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę pojazdu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

a) uzupełnienia braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz;

b) naprawienia szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a niewynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii, uszkodzenia wnętrza samochodu);

c) naprawienia szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska - mimo dołożenia należytej staranności - odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę;

d) likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu;

e) odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z przeznaczeniem pojazdu.

44. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.

45. W przypadku zgubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub/i polisy lub/i kluczyków do samochodu lub/i wyposażenia dodatkowego, Najemca zostanie obciążony opłatami wg Cennika.

46. Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu i odebrania samochodu, gdy Najemca wykorzysta samochód do dokonania czynu zabronionego lub naruszy postanowienia umowy. Wynajmujący obciąży Najemcę wszystkimi kosztami związanymi z tym zdarzeniem.

 

§ Serwis, przegląd i naprawy

47. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów podanych w Umowie Najmu lub Protokole Przekazania Samochodu (tolerancja +/- 500 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz jest zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji na samochód).

48. Wszelkie naprawy, poprawki, przeróbki, przeglądy czy inne czynności naprawcze i obsługowe najmowanego samochodu a dokonywane na koszt Wynajmującego nie mogą być zlecane przez Najemcę, chyba że za wyraźną pisemną zgodą Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego, oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.

49. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.

50. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii, zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

 

§ Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu

51. W razie wypadku drogowego obowiązkiem Najemcy jest natychmiastowe wezwanie Policji, uzyskanie pisemnego poświadczenia wynikłych strat, a także niezwłoczne zgłoszenie tego faktu Wypożyczalni, nie później niż do 2 godzin od momentu zdarzenia, a w sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy Najemca winien skontaktować się z Wynajmującym i postępować zgodnie z jego instrukcjami.

52. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie najbliższej placówki Policji i uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat oraz do niezwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym i postępowania według otrzymanych instrukcji.

53. W przypadku unieruchomienia wynajętego pojazdu z winy Najemcy, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami odwołanych z powodu unieruchomienia rezerwacji dla danego samochodu, przypadających na okres naprawy samochodu.

 

§ Obowiązki Wynajmującego

54. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.

55. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę wynikające z niemożności podstawienia pojazdu podobnej klasy.

56. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę w wyniku włamania do samochodu lub kradzieży samochodu.

57. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z w/w zdarzeń następuje później). Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu.

Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi samochodu wynajętego. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.

58. Przepisu punktu 57 nie stosuje się w razie:

a) utraty przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej albo/i kluczyków od samochodu;

b) unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium RP;

c) unieruchomienia wynajętego samochodu z winy Najemcy.

 

§ Ubezpieczenie pojazdów

59. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o "opłacie w związku ze zdarzeniem" należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w opłaty, Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

60. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC, Assistance zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dotyczących kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:

a) umyślnego uszkodzenia pojazdu;

b) uszkodzenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy;

c) uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości, o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego;

d) przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku;

e) szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu;

f) wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości nie większej niż wysokość kaucji wpłaconej przy wydaniu pojazdu);

g) kradzieży samochodu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego samochodu - całkowity koszt ponosi Najemca;

h) kradzieży samochodu, pozostawionego w miejscu niebezpiecznym i/lub, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe - całkowity koszt ponosi Najemca;

i) włamania, w wyniku, którego skradziono radio wraz z panelem - całkowity koszt ponosi Najemca;

k) innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.

61. W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z

postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu - ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

62. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe

 

Regulamin obowiązuje od 24,03,2016

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.