Kategoria: Samochody od A do Z

SPRAWNOŚCI MASZYN

Sprawności tego rodzaju niewielkich maszyn wirnikowych są o 3.. .4% niższe od sprawności, geome¬trycznie podobnych dużych maszyn. Wynika to głównie ze względnego powiększenia szczelin między łopatkami wirnika a obudową, większych względnych błędów wyko¬nania profilów łopatek oraz ze zmniejszenia liczby Reynoldsa (charakteryzującej przepływ) w małych turbinach w porówna¬niu z dużymi.Moc geometrycznie i termodynamicznie podobnych maslyfl wirnikowych jest w przybliżeniu wprost proporcjonalna do masowego natężenia przepływu gazu, które przy jedna­kowych prędkościach przepływu gazu i jednakowych pręd­kościach obwodowych wirników jfest z kolei wprost pro­porcjonalne do kwadratu wymiarów liniowych (np. średnic)^ a odwrotnie proporcjonalne do kwadratu prędkości obrotowej wirnika. Turbiny i sprężarki silników samochodowych mają zatem z konieczności bardzo wysokie prędkości obrotowe wirników: n = 22000.. .52 000 obr/min — zespół turbina sprężarka oraz n = 13 000.. .43 000 obr/min — turbina napędowa.

Cześć mam na imię Arek i jestem wielkim pasjonatem motoryzacji! Jeśli szukasz ciekawych informacji związanych z samochodami i motoryzacją to świetnie trafiłeś. staram się na bieżąco zamieszczać tutaj nowinki technologiczne! Zapraszam do czytania!

KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA

Stwarza to konieczność stosowania zwolnicy 0  dużym przełożeniu między wałem turbiny napędowej a skrzynką biegów.Spaliny o temperaturze i ciśnieniu wyższych niż temperatura ciśnienie otoczenia wytwarzane są zwykle w zespole wirni­kowym , rzadziej w’tzw. tłokowej wytwornicy spalin. W zespole wirnikowym powietrze sprężane jest w sprężarce wirnikowej napędzanej przez turbinę. Spalanie w silniku turbospalinowym z wirnikową wytwor­nicą spalin może przebiegać w sposób ciągły lub nieciągły, a w urządzeniach tłokowych tylko w sposób nieciągły. Teoretycznie, spalanie nieciągłe pozwala na osiągnięcie wyższych sprawności niż spalanie ciągłe.

Cześć mam na imię Arek i jestem wielkim pasjonatem motoryzacji! Jeśli szukasz ciekawych informacji związanych z samochodami i motoryzacją to świetnie trafiłeś. staram się na bieżąco zamieszczać tutaj nowinki technologiczne! Zapraszam do czytania!

TRUDNOŚCI KONSTRUKCYJNE

Trudności kon­strukcyjne i eksploatacyjne związane z koniecznością za­instalowania zaworów w komorze spalania silnika o spalaniu nieciągłym sprawiają, ie obecnie produkowane są tylko samochodowe silniki turbospaiinowe o spalaniu ciągłym. Silnik turbospalinowy bez odzyskiwania ciepła ze spalin cechuje to, że temperatura czynnika pracującego, przepły­wającego między sprężarką a turbiną, wzrasta tylko wskutek spalania paliwa w komorze spalania. Natomiast w silniku turbospalinowym z odzyskiwaniem ciepła ze spalin tempe­ratura czynnika pracującego, przepływającego między sprę­żarką a turbiną, wzrasta najpierw w wymienniku ciepła, w następstwie ogrzewania powietrza wypływającego ze sprężarki spalinami wypływającymi z turbiny.

Cześć mam na imię Arek i jestem wielkim pasjonatem motoryzacji! Jeśli szukasz ciekawych informacji związanych z samochodami i motoryzacją to świetnie trafiłeś. staram się na bieżąco zamieszczać tutaj nowinki technologiczne! Zapraszam do czytania!

W OBIEGU

W obiegu bez odzyskiwania ciepła ze spalin, spalanie pali­wa w komorze spalania zastąpiono doprowadza­niem ciepła z zewnątrz, przy stałym ciśnieniu wg przemiany izobarycznej 2—3.Usuwanie spalin z silnika zastąpiono odprowadza­niem ciepła od stałej ilości czynnika przy stałym ciśnieniu według przemiany izobarycznej 4—1. Sprawność cieplna obiegu Braytona bez odzy­skiwania ciepła rośnie ze wzrostem sprężu yt = 1 — j- gdzie: n = pjpŁ spręż zdefiniowany n * -jako stosunek ciśnienia końca sprężania p2 do ciśnienia po­czątkowego sprężania oraz » — wykładnik adiabaty. Jeżeli stosuje się odzyskiwanie ciepła ze spalin, powietrze za sprężarką może być ogrzane teoretycznie do temperatury spalin za turbiną Tt = T8.

Cześć mam na imię Arek i jestem wielkim pasjonatem motoryzacji! Jeśli szukasz ciekawych informacji związanych z samochodami i motoryzacją to świetnie trafiłeś. staram się na bieżąco zamieszczać tutaj nowinki technologiczne! Zapraszam do czytania!