Kategoria: Samochody od A do Z

SPALINY W WYMIENNIKU

Spaliny natomiast mogą być ochłodzone w wymienniku ciepła teoretycznie do temperatury powietrza za sprężarką Tt = Tt. Spalaniu paliwa odpowiada tylko przemiana 5—3, a usuwaniu spalin z sil­nika przemiana 6—1. W wymienniku ciepła odprowadzane jest od spalin ciepło odzyskane, odpowiadające przemianie 4—6; natomiast do sprężonego powietrza doprowadzana jest ta sama ilość ciepła według przemiany 2—5. Odpowiednio do ilości ciepła przekazanego z powrotem od spalin do powietrza zmniejsza się ilość paliwa spalonego w komorze spalania, wzrasta sprawność obiegu 1 sprawność silnika. Sprawność cieplna obiegu Braytona z odzyskiwa­niem ciepła maleje ze wzrostem sprężu \n) natomiast rośnie ze wzrostem najwyższej temperatury obiegu T3 (wyrażonej w CK).

Cześć mam na imię Arek i jestem wielkim pasjonatem motoryzacji! Jeśli szukasz ciekawych informacji związanych z samochodami i motoryzacją to świetnie trafiłeś. staram się na bieżąco zamieszczać tutaj nowinki technologiczne! Zapraszam do czytania!

NAJNIŻSZA TEMPERATURA

Konstruktor na najniższą temperaturę obiegu 7\ oraz wykładnik adiabaty x nie ma biorąc praktycznie wpływu. Odzyskiwanie ciepła jest teoretycznie możliwe aż do sprężu X ftmax = (Ts/rx)2 (*-!), przy którym temperatura powietrza za sprężarką staje się równa temperaturze spalin za turbiną. W praktyce przy sprężu ^4, jaki można osiągnąć obecnie w jednostopniowej sprężarce promieniowej, odzyskiwanie ciepła ze spalin jest skutecznym środkiem do podwyższenia sprawności silnika turbospalinowego. Natomiast z reguły rezygnuje się z odzyskiwania ciepła przy wyższych sprę- żach oraz w silnikach lotniczych lub przenośnych (np. do pomp przeciwpożarowych) ze względu na znaczny ciężar i rozmiary wymienników ciepła. Silniki trakcyjne BOEING 502 oraz TURMO I, opracowane w zasadzie jako lotnicze, nie mają urządzeń do odzyskiwania ciepła.

Cześć mam na imię Arek i jestem wielkim pasjonatem motoryzacji! Jeśli szukasz ciekawych informacji związanych z samochodami i motoryzacją to świetnie trafiłeś. staram się na bieżąco zamieszczać tutaj nowinki technologiczne! Zapraszam do czytania!

MECHANICZNY SPOSÓB

Zależnie od sposobu mechanicznego sprzęgania sprężarek i turbin w silnikach turbospalinowych uzyskać można na­stępujące układy: bez wydzielonej turbiny napędowej, z wydzieloną turbiną napędową oraz układy różnicowe .Układ bez wydzielonej turbiny napędowej wyróżnia się brakiem turbiny służącej tylko do wykonywania pracy użytecznej, odbieranej z zewnątrz silnika. Układ bez wydzielonej turbiny napędowej rozwią­zany jest konstru­kcyjnie zwykle ja­ko układ jedno- wałowy, w którym sprężarka i turbina połączone są wspól­nym wałem. Nad­wyżka mocy turbi­ny nad mocą zuży­waną na napęd sprę­żarki oddawana jest na zewnątrz silnika.

Cześć mam na imię Arek i jestem wielkim pasjonatem motoryzacji! Jeśli szukasz ciekawych informacji związanych z samochodami i motoryzacją to świetnie trafiłeś. staram się na bieżąco zamieszczać tutaj nowinki technologiczne! Zapraszam do czytania!

UKŁAD DWUWAŁOWY

Taki układ taki stosowany jestwsil- nikacho małej mocy przeznaczonych do napędu sprężarek, prądnic, pomp prze­ciwpożarowych itp., tj. najczęściej urzą­dzeń przenośnych. Układ jednowało- wy do celów trak­cyjnych nie nadaje się ze względu na gwałtowny  spadek mocy i spadek do zera momentu obro­towego przy zmniej­szaniu prędkości ob­rotowej wirnika tur­biny .Układ dwuwałowy dwusprężarkowy, w którym turbina wy­sokiego ciśnienia napędza sprężarkę wysokiego ciśnienia, a turbina niskiego ciśnienia napędza sprężarkę niskiego ciśnienia i oddaje moc na zewnątrz silnika, stosowany w silnikach lotniczych dużych mocy, jest zbyt skompliko­wany dla silników samochodowych.

Cześć mam na imię Arek i jestem wielkim pasjonatem motoryzacji! Jeśli szukasz ciekawych informacji związanych z samochodami i motoryzacją to świetnie trafiłeś. staram się na bieżąco zamieszczać tutaj nowinki technologiczne! Zapraszam do czytania!